ADMITERE ȘCOALA DE SUBOFIȚERI DE POMPIERI ȘI PROTECȚIE CIVILĂ „PAVEL ZĂGĂNESCU” BOLDEȘTI – SESIUNEA SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 2021

            𝗣𝗼𝘁̦𝗶 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗻𝗶 𝘂𝗻𝘂𝗹 𝗱𝗶𝗻𝘁𝗿𝗲 𝘃𝗶𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗶 𝗽𝗼𝗺𝗽𝗶𝗲𝗿𝗶! 𝗡𝘂 𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗮𝗰𝗲𝗮𝘀𝘁𝗮̆ 𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗲, 𝗶̂𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗲-𝘁𝗲!

            Dacă dorești să faci parte din echipa salvatorilor te poți înscrie pentru ocuparea unuia dintre cele 𝟯𝟬𝟬 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝗰𝘂𝗿𝗶 alocate Școlii de Subofițeri de Pompieri şi Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești.

Persoanele care îndeplinesc condițiile și criteriile necesare pot depune cererea de înscriere, în perioada 02 – 14 septembrie (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică), exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare (inspectoratele pentru situații de urgență județene/București-Ilfov, în funcție de domiciliul sau reședința înscris/ă pe cartea de identitate a candidatului).

              𝗖𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿 𝗮𝗱𝗺𝗶𝘁𝗲𝗿𝗲:

❗02-14 septembrie – depunere cereri înscriere (online);

❗20 septembrie – data până la care va avea loc evaluarea psihologică;

❗22 septembrie – termen depunere documente în vederea constituirii dosarului de recrutare;

❗29 septembrie-05 octombrie – evaluarea performanțelor fizice;

❗9 octombrie – susținerea probei de evaluarea a cunoștințelor;

❗11-31 octombrie – examinare medicală (doar candidații care se încadrează în numărul locurilor scoase la concurs, în ordinea descrescătoare a notelor finale).

Cererea-tip de înscriere, prevăzută în anexa nr. 1 la Dispoziția-cadru nr. II/17953/2019, cu modificările și completările ulterioare, se descarcă de pe site-ul oficial al MAI (https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2021/02/Anexa-1-cerere-inscriere-scoli-postliceale-MAI-1.pdf sau de pe site-ul oficial al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail sru@isujis.ro, în perioada 02 – 14 septembrie 2021, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare sunt următoarele:

 1. să aibă cetățenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 4. să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
 10. să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la litera d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale.

Dovada îndeplinirii condiției prevăzute la litera lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverință care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut şi promovat examenul de bacalaureat.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaților la examenele de admitere în instituțiile de învățământ, forma de învățământ cu frecvență, în vederea formării profesionale inițiale, sunt următoarele:

 1. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniți în anul participării la concursul de admitere;
 2. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară – verificarea cerinței se realizează cu ocazia examinării medicale, criteriul specific nu se aplică pentru candidații de la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești;
 3. să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 4. să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

𝗠𝗮𝗶 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗲 𝗱𝗲𝘁𝗮𝗹𝗶𝗶 𝗮𝗶𝗰𝗶:

Detalii în anunțul complet care poate fi descărcat :

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice

You may also like...

Sari la conținut