Cooperarea SVSU şi SPSU cu serviciile profesioniste de intervenţie în situaţii de urgenţă

Incendiu SVSU

Legislaţia în vigoare prevede că fiecare unitate administrativ-teritorială are obligaţia să înfiinţeze, să doteze şi să pregătească un Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă propriu. De asemenea, în funcţie de nivelul riscurilor şi de alţi factori specifici, operatorii economici trebuie să înfiinţeze, după caz, Serviciu Privat pentru Situaţii de Urgenţă.

Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă, parte componentă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, se constituie la localităţi şi au ca atribuţii principale desfăşurarea de activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor; verificarea modului de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competenţă; precum şi asigurarea intervenţiei pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă.

Serviciile Private pentru Situaţii de Urgenţă sunt structuri specializate, altele decât cele aparţinând Serviciilor de Urgenţă Profesioniste, organizate cu personal angajat (şi voluntar) în scopul apărării vieţii şi bunurilor materiale, împotriva incendiilor şi a altor calamităţi, în sectorul de competenţă stabilit cu avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.

Situaţia de urgenţă este definită conform O.U.G. nr. 21/2004 ca un eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate.

Pentru prevenirea, localizarea şi lichidarea acestora, precum şi pentru înlăturarea efectelor negative produse de astfel de evenimente, au fost constituite serviciile profesioniste, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

În funcţie de amploarea fiecărei situaţii de urgenţă, de dispunerea în teren a forţelor de intervenţie precum şi de capacitatea de răspuns a acestora, sunt trimise să intervină gradual, serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, serviciile private pentru situaţii de urgenţă sau serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă, acestea cooperând pentru intervenţie şi restaurarea situaţiei de normalitate în zona afectată.

Actele normative în vigoare stipulează că derularea intervenţiei se face pe principiul timpului de răspuns minim. Astfel, un serviciu de urgenţă voluntar sau privat solicită în sprijin intervenţia serviciilor de urgenţă private şi a celor voluntare cu care a încheiat contracte/convenţii de intervenţie sau a serviciilor de urgenţă profesioniste, când amploarea situaţiei de urgenţă depăşeşte capacitatea proprie de intervenţie.

În scopul unei bune cooperări cu serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi organizează convocări şi cursuri pentru instruirea personalului din aceste servicii cu privire la actele normative din domeniul situaţiilor de urgenţă, iar în urma controalelor efectuate de către inspecţia de prevenire se discută problemele descoperite şi se identifică soluţii pentru rezolvarea acestora. Prin aceste forme de instruire se urmăreşte aplicarea concepţiei de prevenire stabilită la nivel judeţean, în scopul reducerii factorilor de risc, îndeosebi acelor specifici dezastrelor naturale; îmbunătăţirea calităţii gestionării situaţiilor de urgenţă şi asigurarea managementului tipurilor de risc identificate în plan teritorial. Totodată se urmăreşte şi întărirea capacităţii operaţionale prin asigurarea unei dotări cu tehnică de intervenţie corespunzătoare şi pregătirea continuă a personalului.

Cooperarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă cu serviciile profesioniste de intervenţie în situaţii de urgenţă se realizează în baza planurilor de intervenţie întocmite pe timpul stării de normalitate.

Activitatea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă se bucură de aprecierea reprezentanţilor administraţiei publice locale, precum şi a mass-media şi a societăţii civile, creşterea gradului de siguranţă şi încredere a cetăţenilor fiiind un obiectiv important al instituţiei noastre.

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice

You may also like...

Accessibility