Lista documentelor produse / gestionate de ISUJ Iași

Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii.

Documente clasificate: regulamente, instructiuni, proceduri de lucru, planuri de organizare a activitatii, planuri de cooperare, rapoarte de interventie, documente de control incheiate cu prilejul verificarilor tehnice de specialitate, planuri de organizare a interventiei functie de tipuri de risc, planuri de evacuare, evidente nominale si statistice pe categorii de obiective si/sau activitati.

LISTA cuprinzand documentele de interes public:

 1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea ISU ”Mihail Grigore Sturdza” al jud. Iași, precum şi a structurilor subordonate;
 2. Structura organizatorică, atribuţiile serviciilor funcţionale ale inspectoratului, programul de funcţionare şi programul de audienţe;
 3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea ISU ”Mihail Grigore Sturdza” al jud. Iași, precum şi ale responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice;
 4. Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, mobil, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
 5. Evaluarea anuală a activităţilor desfăşurate de ISU ”Mihail Grigore Sturdza” al jud. Iași;
 6. Programele şi strategiile proprii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă în județ;
 7. Sinteze privind activitatea pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale;
 8. Informari și propuneri privind activitatea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
 9. Măsuri de interes public întreprinse de către ISU ”Mihail Grigore Sturdza” al jud. Iași pentru asigurarea siguranţei cetăţeanului;
 10. Analiza IGSU realizată de Serviciul de Monitorizare şi Analiză Mass-media din cadrul MAI;
 11. Materiale de educaţie pe linia situaţiilor de urgenţă;
 12. Ghiduri, recomandări, măsuri privind prevenirea situaţiilor de urgenţă;
 13. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei;
 14. Materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă şi declaraţii de presă;
 15. Materiale privind desfăşurarea unor campanii de informare publică;
 16. Precizări sau puncte de vedere în legătură cu unele subiecte supuse atenţiei mass-media;
 17. Documente privind donaţiile şi sponsorizările oferite inspectoratului;
 18. Date privind dotarea inspectoratului cu anumite categorii tehnice destinate asigurarii mobilității pentru intervenţia în situaţii de urgenţă;
 19. Documente privind categoriile de construcţii şi instalaţii ce se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu și realizarea adăposturilor de protecţie civilă/puncte de comandă;
 20. Date statistice cu privire la activităţile de verificare şi monitorizare a îndeplinirii cerinţelor de securitate la incendiu şi protecţie civilă la localităţi, instituţii şi agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea în zona de competenţă;
 21. Lista persoanelor şi societăţilor certificate în domeniul prestărilor de servicii PSI (stingătoare, ignifugări, termoprotecţie, reparaţii autospeciale, siguranţă la foc);
 22. Informaţii privind activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administrației și Internelor;
 23. Documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 24. Informaţii privind organizarea procedurilor de achiziţii publice la nivelul ISU ”Mihail Grigore Sturdza” al jud. Iași, conform legislaţiei în vigoare, mai puţin cele referitoare la ofertele de preţ şi cele clasificate, conform legii;
 25. Documentații privind procedurile de achiziții publice;
 26. Contracte de achiziții cu acordul furnizorului/prestatorului/ executantului;
 27. Protocoale de cooperare încheiate cu autorităţi şi instituţii publice, precum şi cu organizaţii neguvernamentale;
 28. Programul activităţilor publice desfăşurate pe linie de Tradiţii, Educaţie şi Sport din cadrul ISU ”Mihail Grigore Sturdza” al jud. Iași;
 29. Răspunsuri la petiții, sesizări, memorii;
 30. Informări privind activitatea de soluţionare a petiţiilor;
 31. Raportul anual de evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 32. Răspunsuri la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 33. Lista cu informaţiile de mediu gestionate de unitate.
 34. Modalitatile de contestare a deciziei institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

In conformitate cu prevederile art. 21, alin (2) si ale art.22, alin (1) din Legea544/2001, persoana care se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate (i s-a refuzat, in scris, raspunsul la informatia solicitata; nu a primit nici un raspuns; i s-a raspuns partial sau incomplet) poate proceda astfel:

 • depune, in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a raspunsului negativ, o reclamatie administrativa adresata inspectorului sef;
 • face o plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza; depunerea acestei plangeri nu este conditionata de depunerea reclamatiei administrative.
Accessibility