Informare Legea 544

Ce se întelege prin informatie de interes public?

Informatia de interes public este orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati sau institutii publice.

Reglementarile de baza privind liberul acces la informatiile de interes public

Reglementarile de baza privind liberul acces la informatiile de interes public sunt:

 • Documentele internationale:
  • Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art. 19: „Orice persoana are dreptul la libertatea opiniei si a expresiei; acest drept include libertatea de a sustine opinii fara nici o interferenta si de a cauta, a primi si a raspândi informatii si idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere.”
  • Conventia Europeana pentru Drepturile Omului, art. 10.
  • Principiile de la Johannesburg, Principiul I.
 • Documentele interne:
  • Constitutia României, art. 31: „Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi îngradit… Autoritatile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de personal.”
  • Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
  • Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544 din 2001.
  • Legea nr. 51 privind siguranta nationala, art. 12, alin. 3.

Importanta acestei legi consta în faptul ca:

 • dreptul de acces la informatiile de interes public este unul din principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice;
 • autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa puna la dispozitia cetatenilor, din oficiu sau la cerere, toate informatiile de interes public;
 • orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile publice informatiile referitoare la activitatea acestora;
 • institutionalizeaza TRANSPARENTA în relatiile dintre cetatean si institutiile publice;
 • va determina, în timp, o schimbare de mentalitate în relatia dintre cetatean si functionarii publici.

Principii care guverneaza aplicarea Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatii de interes public.

 • principiul transparentei – desfasurarea activitatii într-o maniera deschisa fata de public, în care accesul liber la informatiile de interes public sa constituie regula, iar limitarea accesului la informatie sa constituie exceptia;
 • principiul aplicarii unitare;
 • principiul autonomiei – fiecare autoritate sau institutie publica va elabora propriul regulament de organizare si functionare a compartimentelor de informare si relatii publice, în conformitate cu prevederile legii si ale normelor metodologice.

Informatia referitoare la datele personale este o informatie de interes public?

Da, dar numai în masura în care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice de catre persoana în cauza.

Informatiile clasificate sunt informatii de interes public?

Da, numai ca accesul la acestea este limitat prin lege.

Cine poate solicita informatii de interes public?

Informatii de interes public poate solicita orice persoana fizica sau juridica, de cetatenie româna sau straina.

Cât costa accesul la informatiile de interes public?

Accesul la informatiile de interes public este gratuit.

De câte feluri sunt informatiile de interes public?

 

 • informatii furnizate din oficiu – informatii pe care institutia publica este obligata sa le faca publice fara a exista o solicitare în acest sens.
 • informatii furnizate la cerere – informatii obtinute în urma unei solicitari.

Unde sunt disponibile informatiile din oficiu?

Informatiile furnizate din OFICIU sunt disponibile în punctele de informare-documentare ale institutiei publice, în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masa, precum si în publicatiile proprii sau în pagina de Internet.

Care sunt categoriile de informatii publice ce se furnizeaza din oficiu?

 

 • actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
 • structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare si de audiente;
 • numele si prenumele persoanelor din conducerea institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
 • coordonatele prin care poate fi contactata institutia: denumire, sediu, nr. de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
 • sursele financiare, bugetul si bilantul contabil al institutiei publice, programele si strategiile adoptate de fiecare institutie publica;
 • lista cu documente considerate de interes public;
 • modurile în care pot fi contestate si atacate deciziile autoritatilor si institutiilor publice în cazul în care o persoana se considera vatamata în ceea ce priveste exercitarea dreptului de a avea acces la informatiile de interes public.

Cum se pot obtine informatii de interes public, la cerere?

 

 • verbal, adresându-va birourilor de informare publica sau persoanelor responsabile de informarea publica, unde, daca este disponibila, informatia solicitata va fi furnizata pe loc; daca nu este posibil acest lucru, veti fi îndrumat sa depuneti o solicitare în scris, exceptie facând reprezentantii mass-media, carora raspunsul la solicitarile de informatii de interes public le vor fi furnizate în cel mult 24 de ore;
 • în scris, pe suport de hârtie sau electronic – se pune la dispozitie un formular tip de solicitare a informatiilor de interes public, care va capata nr. de înregistrare.

Care sunt termenele în care institutia publica este obligata sa raspunda solicitarilor?

 

 • 10 zile lucratoare de la depunerea cererii;
 • 30 zile lucratoare, în cazul în care durata necesara pentru identificarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, dar institutia are obligatia sa anunte acest fapt în termen de 10 zile;
 • 5 zile lucratoare, daca informatia solicitata este considerata a fi o informatie exceptata de la liberul acces.

Pot depune o reclamatie daca consider ca mi-a fost încalcat dreptul la liberul acces la informatie?

Da, se poate depune reclamatie în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al institutiei. Reclamatia trebuie adresata comandantului unitatii militare careia i-ati adresat solicitarea. Daca reclamatia este întemeiata, raspunsul va fi dat în 15 zile de la depunere si va contine informatiile solicitate, precum si mentionarea sanctiunilor disciplinare aplicate functionarului vinovat.

Pot sa ma adresez justitiei daca mi-a fost lezat dreptul de liber acces la informatie?

Da, puteti depune o plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carui raza domiciliati. Plângerea poate fi facuta în termen de 30 de zile de la data expirarii termenelor prevazute de lege pentru a se comunica raspunsul la solicitarile de informatii de interes public.
Instanta poate obliga autoritatea sa furnizeze informatiile solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
Daca sunteti nemultumit de hotarârea instantei puteti ataca hotarârea instantei prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curtii de Apel ramâne definitiva si irevocabila.
Atât actiunea depusa la prima instanta, cât si recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.

Legea nr. 544 din 12.10.2001

Accessibility