Lista documentelor produse / gestionate de ISUJ Iași

Print Friendly, PDF & Email

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii

Documente clasificate: regulamente, instrucțiuni, proceduri de lucru, planuri de organizare a activității, planuri de cooperare, rapoarte de intervenție, documente de control încheiate cu prilejul verificărilor tehnice de specialitate, planuri de organizare a intervenției funcție de tipuri de risc, planuri de evacuare, evidențe nominale și statistice pe categorii de obiective și/sau activități.

LISTA cuprinzând documentele de interes public:

 1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, precum şi a structurilor subordonate;
 2. Structura organizatorică, atribuţiile serviciilor funcţionale ale inspectoratului, programul de funcţionare şi programul de audienţe;
 3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, precum şi ale responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice;
 4. Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon și fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
 5. Evaluarea anuală a activităţilor desfăşurate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași;
 6. Programele şi strategiile proprii în domeniul gestionării situațiilor de urgență în județ;
 7. Sinteze privind activitatea pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale;
 8. Informări și propuneri privind activitatea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
 9. Măsuri de interes public întreprinse de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași pentru asigurarea siguranţei cetăţeanului;
 10. Analiza I.G.S.U. realizată de Serviciul de Monitorizare şi Analiză Mass-media din cadrul M.A.I.;
 11. Materiale de educaţie pe linia situaţiilor de urgenţă;
 12. Ghiduri, recomandări, măsuri privind prevenirea situaţiilor de urgenţă;
 13. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei;
 14. Materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă şi declaraţii de presă;
 15. Materiale privind desfăşurarea unor campanii de informare publică;
 16. Precizări sau puncte de vedere în legătură cu unele subiecte supuse atenţiei mass-media;
 17. Documente privind donaţiile şi sponsorizările oferite inspectoratului;
 18. Date privind dotarea inspectoratului cu anumite categorii tehnice destinate asigurarii mobilității pentru intervenţia în situaţii de urgenţă;
 19. Documente privind categoriile de construcţii şi instalaţii ce se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu și realizarea adăposturilor de protecţie civilă/puncte de comandă;
 20. Date statistice cu privire la activităţile de verificare şi monitorizare a îndeplinirii cerinţelor de securitate la incendiu şi protecţie civilă la localităţi, instituţii şi agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea în zona de competenţă;
 21. Lista persoanelor şi societăţilor certificate în domeniul prestărilor de servicii PSI (stingătoare, ignifugări, termoprotecţie, reparaţii autospeciale, siguranţă la foc);
 22. Informaţii privind activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administrației și Internelor;
 23. Documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 24. Informaţii privind organizarea procedurilor de achiziţii publice la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, conform legislaţiei în vigoare, mai puţin cele referitoare la ofertele de preţ şi cele clasificate, conform legii;
 25. Documentații privind procedurile de achiziții publice;
 26. Contracte de achiziții cu acordul furnizorului/prestatorului/ executantului;
 27. Protocoale de cooperare încheiate cu autorităţi şi instituţii publice, precum şi cu organizaţii neguvernamentale;
 28. Programul activităţilor publice desfăşurate pe linie de Tradiţii, Educaţie şi Sport din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași;
 29. Răspunsuri la petiții, sesizări, memorii;
 30. Informări privind activitatea de soluţionare a petiţiilor;
 31. Raportul anual de evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 32. Răspunsuri la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 33. Lista cu informaţiile de mediu gestionate de unitate;
 34. Modalitățile de contestare a deciziei instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

În conformitate cu prevederile art. 21, alin (2) si ale art.22, alin (1) din Legea nr. 544/2001, persoana care se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate (i s-a refuzat, în scris, răspunsul la informația solicitată; nu a primit nici un raspuns; i s-a raspuns parțial sau incomplet) poate proceda astfel:

 • depune, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a răspunsului negativ, o reclamație administrativă adresată inspectorului șef;
 • face o plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază; depunerea acestei plângeri nu este condiționată de depunerea reclamației administrative.
Sari la conținut