Informare Legea 544

Ce se înțelege prin informație de interes public?

Informația de interes public este orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități sau instituții publice.

Reglementările de bază privind liberul acces la informațiile de interes public

Reglementările de bază privind liberul acces la informațiile de interes public sunt:

 • Documentele internaționale:
  • Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 19: „Orice persoană are dreptul la libertatea opiniei și a expresiei; acest drept include libertatea de a susține opinii fără nici o interferență și de a căuta, a primi și a răspândi informații și idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere.”
  • Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, art. 10.
  • Principiile de la Johannesburg, Principiul I.
 • Documentele interne:

Importanța acestei legi constă în faptul că:

 • dreptul de acces la informațiile de interes public este unul din principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice;
 • autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să pună la dispoziția cetățenilor, din oficiu sau la cerere, toate informațiile de interes public;
 • orice persoană are dreptul sa solicite și să obțină de la autoritățile publice informațiile referitoare la activitatea acestora;
 • instituționalizează TRANSPARENȚA în relațiile dintre cetățean și instituțiile publice;
 • va determina, în timp, o schimbare de mentalitate în relația dintre cetățean și funcționarii publici.

Principii care guvernează aplicarea Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informații de interes public

 • principiul transparenței – desfășurarea activității într-o manieră deschisă față de public, în care accesul liber la informațiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informație să constituie excepția;
 • principiul aplicării unitare;
 • principiul autonomiei – fiecare autoritate sau instituție publică va elabora propriul regulament de organizare și funcționare a compartimentelor de informare și relații publice, în conformitate cu prevederile legii și ale normelor metodologice.

Informația referitoare la datele personale este o informație de interes public?

Da, dar numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice de către persoana în cauză.

Informațiile clasificate sunt informații de interes public?

Da, numai că accesul la acestea este limitat prin lege.

Cine poate solicita informații de interes public?

Informații de interes public poate solicita orice persoană fizică sau juridică, de cetățenie română sau straină.

Cât costă accesul la informațiile de interes public?

Accesul la informațiile de interes public este gratuit.

De câte feluri sunt informațiile de interes public?

 • informații furnizate din oficiu – informații pe care instituția publică este obligată să le facă publice fără a exista o solicitare în acest sens.
 • informații furnizate la cerere – informații obținute în urma unei solicitări.

Unde sunt disponibile informațiile din oficiu?

Informațiile furnizate din OFICIU sunt disponibile în punctele de informare-documentare ale instituției publice, în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, precum și în publicațiile proprii sau în pagina de internet.

Care sunt categoriile de informații publice ce se furnizează din oficiu?

 • actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
 • structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare și de audiențe;
 • numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
 • coordonatele prin care poate fi contactată instituția: denumire, sediu, număr de telefon, număr de fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet (site web);
 • sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil al instituției publice, programele și strategiile adoptate de fiecare instituție publică;
 • lista cu documente considerate de interes public;
 • modurile în care pot fi contestate și atacate deciziile autorităților și instituțiilor publice în cazul în care o persoană se considera vătămată în ceea ce privește exercitarea dreptului de a avea acces la informațiile de interes public.

Cum se pot obține informații de interes public, la cerere?

 • verbal, adresându-vă birourilor de informare publică sau persoanelor responsabile de informarea publică, unde, dacă este disponibilă, informația solicitată va fi furnizată pe loc; dacă nu este posibil acest lucru, veți fi îndrumat să depuneți o solicitare în scris, excepție făcând reprezentanții mass-media, cărora raspunsul la solicitarile de informații de interes public le vor fi furnizate în cel mult 24 de ore;
 • în scris, pe suport de hârtie sau electronic – se pune la dispoziție un formular tip de solicitare a informațiilor de interes public, care va primi nr. de înregistrare.

Care sunt termenele în care instituția publica este obligată să răspundă solicitarilor?

 • 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii;
 • 30 zile lucrătoare, în cazul în care durata necesară pentru identificarea informației solicitate depășește 10 zile, dar instituția are obligația să anunțe acest fapt în termen de 10 zile;
 • 5 zile lucrătoare, dacă informația solicitată este considerată a fi o informație exceptată de la liberul acces.

Pot depune o reclamație dacă consider că mi-a fost încălcat dreptul la liberul acces la informație?

Da, se poate depune reclamație în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al instituției. Reclamația trebuie adresată comandantului unității militare căreia i-ați adresat solicitarea. Dacă reclamația este întemeiată, răspunsul va fi dat în 15 zile de la depunere și va conține informațiile solicitate, precum și menționarea sancțiunilor disciplinare aplicate funcționarului vinovat.

Pot să mă adresez justiției dacă mi-a fost lezat dreptul de liber acces la informație?

Da, puteți depune o plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază domiciliați. Plângerea poate fi facută în termen de 30 de zile de la data expirării termenelor prevăzute de lege pentru a se comunica răspunsul la solicitările de informații de interes public.
Instanța poate obliga autoritatea să furnizeze informațiile solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale.
Dacă sunteți nemulțumit de hotarârea instanței puteți ataca hotărârea instanței prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curții de Apel rămâne definitivă și irevocabilă.
Atât acțiunea depusă la prima instanță, cât și recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.

Sari la conținut