Legislație care reglementează activitatea

 • Ordinul Comun nr. 330 din 01.03.2013 al MMSC, MAI şi MDRAP pentru aprobarea Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică
 • Ordinul Comun nr. 330 din 01.03.2013 al MMSC, MAI şi MDRAP pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică
 • Ordinul Comun al MMP / MAI nr. 3403/10.09.2012, respectiv nr. 245/18.10.2012 pentru aprobarea procedurii de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice
 • Manualul prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenta în caz de inundatii
 • Manualul primarului pentru managementul situaţiilor de urgenta în caz de inundatii
 • Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 3 din 6 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă
 • Ordinul inspectorului general al inspectoratului general pentru situaţii de urgenţă nr. 779 IG / 19.07.2010 pentru aprobarea Procedurii de avizare a metodelor/procedurilor de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu
 • Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87 din 6 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor
 • Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 673 din 9 decembrie 2008 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală, în perioada 2009 – 2012
 • Hotararea nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă, modificată cu Hotărârea Guvernului nr. 37/2006
 • Ordinul inspectorului general al inspectoratului general pentru situaţii de urgenţă nr. 607 IG din 07.03.2006 pentru aprobarea procedurii privind avizarea materialelor cu caracter de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă – EXTRAS
 • Ordin nr. IG 711 / 02.03. 2009 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu
 • Ordinul nr. 1124/IG din 26.05.2008 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului în vederea autorizarii furnizorilor de formare profesionala în ocupatia de ”cadru tehnic cu atributii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor”
 • Ordinul inspectorului general nr. 1045/I.G. din 29 august 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice
 • ORDIN nr. 210 din 21/05/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu
 • ORDIN nr. 250 din 22 noiembrie 2010 privind organizarea si desfasurarea programelor de pregatire a specialistilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta
 • ORDIN nr. 164 din 01/03/2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile de serviciu
 • ORDIN nr. 163 din 28/07/2007 pentru pentru aprobarea Normelor generale de apãrare impotriva incendiilor
 • ORDIN nr. 160 din 23/02/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta
 • HOTARARE nr. 160 din 14/02/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei,echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgenta voluntare/private
 • ORDIN nr. 158 din 22/02/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta
 • ORDIN nr. 132 din 29/01/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor
 • ORDIN nr. 130 din 25/01/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
 • ORDIN nr. 106 din 09/01/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor
 • H.G.R. nr. 1739 din 06/12/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajãri care se supun avizãrii/autorizãrii privind securitatea la incendiu
 • HOTARARE nr. 1.579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare
 • ORDIN nr. 1474 din 12/10/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta
 • ORDIN nr. 1436 din 18/09/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea activitatii de avizare a normelor si reglementarilor tehnice de aparare impotriva incendiilor, emise de ministere si alte organe ale administratiei publice centrale
 • ORDIN nr. 1433 din 15/09/2006 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila
 • ORDIN Nr. 712 din 23/06/2005, modificat si completat de ORDIN 786 din 02/09/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta – abroga – D.G.P.S.I. – 002
 • ORDIN Nr. 108 din 1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încarcari electrostatice – D.G.P.S.I.-004
 • ORDIN Nr. 373 din 12 august 2002 pentru aprobarea Statutului-cadru al organismului national de standardizare
 • ORDIN Nr. 542 din 8 aprilie 2003 pentru aprobarea Metodologiei privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat
 • ORDIN Nr. 47/1203/509 din 21 iulie 2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizarii executarii constructiilor amplasate în vecinatatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale
 • ORDIN Nr. 440 din 14 iulie 2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adopta standardele europene armonizate, ale caror prevederi se refera la echipamente sub presiune
 • Ordin nr. 463 din 21/07/2004 privind modificarea Prescriptiei tehnice PT C 4/2-2003, editia 1, „Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea si repararea recipientelor metalice stabile sub presiune”, aprobata prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 334/2003
 • ORDIN Nr. 1410 din 10 august 2004 privind completarea art. 2 din Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003
 • ORDIN Nr. 476 din 14 septembrie 2004 privind aprobarea Listei standardelor române care adopta standarde europene armonizate referitoare la echipamente si sisteme protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive
 • ORDIN Nr. 477 din 14 septembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive
 • ORDONANTA DE URGENTA Nr. 75 din 30 septembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
 • Ordin nr. 1822/2004 din 07/10/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc
 • Anexa Ordin 1822/2004 – Regulament din 07/10/2004 privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc
 • ORDIN Nr. 713 din 21 octombrie 2004 privind modificarea unor prevederi din anexa nr. 1 „Norme tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
 • ORDIN Nr. 720 din 26 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune
 • ORDIN Nr. 2132 din 17 noiembrie 2004 pentru aprobarea Listei standardelor române care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute în domeniul produselor pentru constructii
 • ORDIN Nr. 2134/460 din 17 noiembrie 2004 privind aprobarea Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii
 • ORDIN Nr. 806 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea ordinelor: 1.507/1996, 113/2001, 371/2002, 40/2003, 322/2003, 58/2004 si 115/2004
 • ORDONANTA Nr. 19 din 27 ianuarie 2005 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
 • Ordin nr. 254/2005 din 21/02/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzand organismele recunoscute in domeniul produselor pentru constructii
 • Anexa Ordin nr 254/2005 – LISTA organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru constructii
 • Ordin nr. 270/2005 din 22/02/2005 privind aprobarea Procedurii de evaluare si desemnare a organismelor autorizate sa elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii
 • ORDIN Nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta
 • ORDIN nr. 195 din 20 aprilie 2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatoricã si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta
 • Procedura din 22/02/2005 de evaluare si desemnare a organismelor autorizate sa elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii
 • Ordin nr. 271/2005 din 22/02/2005 privind aprobarea Procedurii de recunoastere a specificatiilor tehnice nationale in domeniul produselor pentru constructii
 • Procedura din 22/02/2005 de recunoastere a specificatiilor tehnice nationale in domeniul produselor pentru constructii
 • ORDIN Nr. 607 din 19 aprilie 2005 pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pietei produselor pentru constructii cu rol în satisfacerea cerintei de securitate la incendiu
 • Ordin nr. 1134 din 13/01/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste
 • Normativ din 27/06/1997 – Normativ experimental pentru proiectarea si executarea sistemelor de distributie a gazelor naturale cu conducte din polietilena Indicativ I.6. PE-97
 • Normativ din 08/07/2004 privind elaborarea planurilor de aparare în cazul producerii unui dezastru provocat de seisme si/sau alunecari de teren
 • Normativ din 05/06/2006 pentru asigurarea indeplinirii cerintelor privind siguranta in exploatare si securitatea la incendiu pentru instalatiile care produc sau utilizeaza acetilena
 • Regulament din 22/03/2004 pentru acordarea licentei provizorii în sectorul gazelor naturale
 • Regulament din 22/10/2004 pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale
 • Regulament privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii
 • Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea cladirilor de locuit si social-culturale
 • Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor de apa si canalizare
 • Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice
 • Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor termice, conditionarea aerului, gaze
 • Reglementari tehnice privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
 • PROTOCOL privind pregatirea in domeniul protectiei civile a copiilor, elevilor si studentilor din invatamantul national preuniversitar si superior
 • LEGE nr. 159 din 6 iunie 2007 pentru modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
 • ORDIN nr. 269 din 4 martie 2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.822/2004 si Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 394/2004
 • Ordinul nr. 1508/2058/5709 din 20 noiembrie 2006 pentru realizarea şi implementarea în sistemul educaţional a Programului naţional de educaţie antiseismică a elevilor

Legislația poate fi accesată și pe portalurile web ale IGSU , biblioteca legislativă a IGSU și portalul legislativ al Ministerului Justiției.

Sari la conținut